دانلود رایگان کتاب الکترونیکی: شهرهای زنده در درون ما

ما انسان ها مانند برخی دیگر از حیوانات موجودتی اجتماعی هستیم. زندگی فردی برایمان سخت است. معمولا کسانی که گوشه نشین هستند و ارتباط عمیق کمی دارند دچار مشکلاتی چون افسردگی می شوند. به علاوه ما اکنون بیشتر مایحتاج زندگی خود با با مشارکت دیگر همنوعانمان بدست می آوریم. شاید بتوان گفت که برایمان زندگی بدون بهره گرفتن از دسترنج دیگران و مبادله با آن ها غیر قابل تصور است.

شهر محلی است که از اجتماع ما انسان ها قوام میابدمی توان به خود شهر نیز مانند یک موجود زنده نگریستشهر تنفس می کندرشد می کندبا دیگر شهرها ارتباط برقرار می کنددارای نوعی ساختار و اسکلت درونی استو مانند بدن ما، از بخش های گوناگونی با وظایف مشخص شکل گرفته استحتی در زمان های بسیار طولانی، قابلیت تغییر مکان نیز برای آن متصور است.

ما به زندگی در شهرها خو گرفته ایمبا بخش ها و قسمت های مختلف آن آشنایی داریمدر این نوشته بنده می خواهم از این تمثیل آشنا برای یک موجود زنده بسیار کوچک استفاده کنمموجودی بسیار کوچکتر از قطر یک موموجود زنده ای که تمامی ما از آن ساخته شده ایمبلهبدن ما و تمامی موجودات زنده چند سلولی مانند حیوانات و گیاهان از تعداد بیشماری سلول تشکیل شده استسلول سنگ بنای ساختمان حیات استقطر یک سلول بدن ما در حدود 10 میکرومتر است در حدود یک صدم قطر موی سرماناین موجود با تمامی کوچکی زنده استبلکه بهتر است بگوییم زندگی ما زندگی سلول هایمان استچنان که زندگی شهر به وجود شهروندانش وابسته است.

این موجود بسیار کوچک که حیات ما به آن وابسته است، و به آجر ساختمان حیات مشهور است، موجودی بسیار پیچیده است و خود از بخش های گوناگونی ساخته شده استبسیاری از دانشمندان رشته های گوناگونی چون زیست شناسی، فیزیک، شیمی، کامپیوتر و ریاضی در تلاش برای کشف و شناخت پیچیدگی های آن هستند.

ممنون می شوم اگر هرگونه سوال، نظر، انتقاد و یا پیشنهادی را در کادر زیر وارد نمائید:

دیدگاهتان را بنویسید

×
×

سبد خرید