راه های ارتباطی: ایمیل: info@rabdolvahab.ir*** شماره تماس: ۰۲۱

اینشتین و نسبیت

ابتدای پیشگفتار کتاب: هرچند نظریة نسبیّت اینشتین او را به عنوان بزرگترین چهرة علمی پس از نیوتن تثبیت کرد. نسبیّت، درک ما را از فضا و زمان نابود کرد، و عالمی را به جای آن نشاند که پیش از آن تصویرناپذیر بود. فرمول مشهورش E=mc2 نشان داد که ماده را میتوان به انرژی تبدیل کرد. اینشتین در نظریه کوانتومی نیز سهم به سزایی داشت، اما سرانجام نتوانست پیامدهای یافته های خود را، بویژه در نظریه کوانتوم بپذیرد. در این کتاب، زندگی، آثار، فعالیتهای…

ادامه خواندن