راه های ارتباطی: ایمیل: info@rabdolvahab.ir*** شماره تماس: ۰۲۱

روش های حرکت موجودات تک سلولی

ما همه هر چند خودمان موجودات زنده به شمار می رویم از موجودات زنده بسیاری تشکیل شده ایم! بدن ما از حدود ۸۰ تریلیون سلول تشکیل شده است. از نظر عموم دانشمندان سلول موجود زنده است. چرا که قادر به تکثیر، دفاع از خود و رشد می باشد. سلول موجودی بسیار کوچک است. قطر یک سلول معمولی بدن در حدود یک دهم قطر موی ماست. اما این موجود کوچک و حقیقتا میکروسکوپی، خود دنیایی بسیار پیچیده است. اما موجودات تک سلولی مانند باکتری…

ادامه خواندن